برنامه كلاس های پژوهشی
عنوان پژوهش نام مدرس روز برگزاری زمان برگزاری
رایانه آقای رستگار پنج شنبه ١٢:٣٠ الی ١٥:٣٠
شیمی ونانو آقای بابایی پنج شنبه ١٢:٣٠ الی ١٥:٣٠
مکاترونیک آقای آهازان پنج شنبه ١٢:٣٠ الی ١٥:٣٠
IYPT آقای فاطمی پنج شنبه ١٢:٣٠ الی ١٥:٣٠