برنامه كلاس های پژوهشی
ردیف نام درس نام دبیر
1 سیدحسین فاطمی پژوهش IYPT
2 اصغر آقاخانی پژوهش زیست
3 احمد قرائی پژوهش علوم انسانی
4 مهدی رستگار پژوهش کامپیوتر
5 سیدعلی امیرخراسانی پژوهش رباتیک
6 علی صبوریان پژوهش فیزیک
7 علیرضا شوکتی پژوهش نانو و شیمی
8 ابوالفضل زارع پژوهش نانو و شیمی