نمايش اطلاعات
علی اصغر حیدری فروز
معلم راهنمای پايه دهم، معلم راهنمای پايه یازدهم، دبیر تعليمات دينی پایه یازدهم، دبیر هندسه پایه دهم