نمايش اطلاعات
سید مرتضی رضوی
مشاور مذهبی پایه یازدهم، دبیر عربی پایه یازدهم

پست الکترونيکی: razavi@gmail.com

سابقه فعاليت آموزشی: ٢٥ سال

سابقه فعاليت در مجموعه مفيد: ٧ سال

سوابق تحصيلی: (شامل مدارک ، مقاطع و محل های تحصيل)
ليسانس زبان و ادبيات عرب
سطح ٣ حوزوی

سوابق تدريس: (شامل دروس تدريس شده و مدت آن)
٢٥ سال تدريس دينی و عربی و ادبيات فارسی

سوابق کاری: (شامل مسئوليتها در مدارس و موسسات مختلف با ذکر محل سابقه و مدت آن)
٢ سال مدير دبيرستان رضائيان - يک سال معلم راهنمای بحر العلوم - ٤ سال مدير عامل موسسه آموزشی تهذيب انديشه - معلم مشاور در دبيرستان های بحرالعلوم و سيدالشهداء (٢ سال) - ١ سال معاونت آموزشي، سيدالشهداء