نمايش اطلاعات
علی علی اصغری صدری
دبیر ریاضی پایه یازدهم تجربی

پست الکترونيکی: a.sadri@mecp.ir

سابقه فعاليت آموزشی: ٩ سال

سابقه فعاليت در مجموعه مفيد: ٩ سال

سوابق تحصيلی: (شامل مدارک ، مقاطع و محل های تحصيل)
ديپلم رياضی فيزيک
کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شريف
کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شريف

سوابق تدريس: (شامل دروس تدريس شده و مدت آن)
رياضيات دبيرستان و پيش دانشگاهی