نمايش اطلاعات
رضا شرافتی
مدیر دروس، مسئول مستندسازی، دبیر جغرافیای ایران و استان پایه دهم

پست الكترونيكی : r.sherafati@mecp.ir

سابقه کار آموزشی : ٢١ سال

- دبیرستان خواجه نصیر منطقه ٥
- دبیرستان مفید منطقه ٢

سابقه تدریس : ٨ سال جغرافیا در مدارس

- دبیرستان خواجه نصیر منطقه ٥
- دبیرستان مفید منطقه ٢

سمت در مدارس : معاون - مدیردروس - ناظم - مسئول روابط عمومی

مدرک تحصیلی :

- دیپلم اقتصاد
- لیسانس مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
- کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی