نمايش اطلاعات
پوریا علینقی
معلم راهنمای پایه دهم، دبير ریاضی جدید پايه دهم

فارغ التحصیل دوره 33 دبیرستان مفید
کارشناسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران