نمايش اطلاعات
محمدرضا خوش سیما
دبير فيزيک پیش دانشگاهی