نمايش اطلاعات
رسول حاجی زاده
دبیر ریاضیات گسسته پایه دوازدهم