نمايش اطلاعات
علیرضا شوکتی
دبیر پژوهش نانو و شیمی

سوابق تحصیلی
فارغ التحصیل دوره سی و چهار دبیرستان مفید و دانشجوی سال آخر کارشناسی رشته فیزیک حالت جامد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

سوابق کاری
دبیر پژوهش شیمی و نانو دبیرستان مفید از سال 1393 تا کنون ، دبیر آزمایشگاه دبیرستان امام صادق