نمايش اطلاعات
سید رضا معصومی نژاد
مسئول پایه یازدهم، دبیر فیزیک پایه یازدهم