نمايش اطلاعات
سید حسن غفوری
دبیر قرآن پایه دهم

- کارشناسی ارشد رشته ریاضیات محض دانشگاه صنعتی شریف
- دانش آموخته سطح2 حوزه علمیه