نمايش اطلاعات
احمد عباسی
مشاور مدیر، دبیر شیمی پایه سوم و پیش دانشگاهی

پست الكترونيكی : ah.abbasi@mecp.ir

سوابق تحصيلی :
کارشناسی مهندسي شيمی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سوابق كاری :
دبير شيمی و معلم راهنمای دبيرستان غيردولتی امام جعفرصادق (ع)، نمونه دولتی امام صادق (ع)
دبيرشيمی دبيرستان خواجه نصيرالدين طوسی
دبیر شیمی و معلم راهنمای دبیرستان مفید در پایه های دوم و سوم از سال ٨٩