آرشيو
افتخارآفرینی دانش آموزان دبیرستان مفید در المپیاد نجوم کشوری
پذیرفته شدن آقایان امیرحسین عباسی و بردیا عباسی در مرحله دوم المپیاد نجوم
افتخارآفرینی در المپیاد کشوری شیمی و زيست
کسب مدال نقره المپیاد شیمی و مدال برنز المپیاد زیست
افتخارآفرینی در المپیاد کشوری نانو
کسب مدال برنز المپیاد کشوری نانو توسط آقای سید محمدامین هاشمی
افتخار آفرینی دانش آموزان دبيرستان مفيد در ششمین المپیاد نانو
کسب مدال طلا توسط ابوالفضل زارع، مدال برنز توسط سیدمحمدامین هاشمی و ديپلم افتخار توسط امیرحسین جعفری
راهیابی سه نفر از دانش آموزان دبيرستان مفيد به مرحله دوم المپیاد نانو
آقايان سید محمد امین هاشمی، ابوالفضل زارع بیدکی و امیرحسین جعفری موفق به راهيابی به مرحله دوم المپياد نانو شدند
پذيرفته شدگان مرحله اول المپیاد
موفقيت دانش آموزان دبيرستان مفيد در مرحله اول المپياد
کسب مدال نقره المپیاد جهانی نجوم توسط آقای محمدهادی ستوده
آقای محمدهادی ستوده موفق شدند در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم (IAO) که در بیشکک قرقيزقستان برگزار گردید مدال نقره را کسب نمايند.