معرفی
علیرضا وصال
مدیر آموزش
حميدرضا حاجی اسماعيلی
مدير دروس – همکار آموزشی
حمیدرضا طائبی
مسئول سنجش و امور دفتری – همکار آموزشی
رسول بابايی
مسئول انتشارات – همکار آموزشی
اطلاعيه های آموزشی
برنامه کلاسی روز شنبه اول مهر ١٣٩٦
قابل توجه دانش آموزان عزیز
راه یافتن ٢ تیم از دانش آموزان دبیرستان مفید به مرحله کشوری پژوهش نانو
پروژه های افزایش بازده پاکسازی نفت از سطح دریا به کمک بهبود نانو کامپوزیت مغناطیسی و ساخت نانو سیال خنک کننده و ضدیخ بر پایه سیلیس و کرابلانس مولکولی