ارتباط با ما
باسمه تعالی
ساعات ملاقات كادر دبيرستان مفيد سال تحصيلی ٩٧-٩٦

رديف مسئوليت آقايان تلفنی تلفن مستقيم پيام گير پست الكترونيك
١ دفتر روابط عمومی بابايی همه روزه
ساعت ٦:٣٠ الی ١٨:٣٠
٦٦٠٠٥٠٠١ ---
٢ مدير افصح با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
--- t.afsah@mecp.ir
٣ مدير آموزشی وصال با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
--- ar.vesal@mecp.ir
٤ معاونت اجرايی صادقی با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
--- m.sadeghee@mecp.ir
٥ مسئول پايه دهم
معلم راهنمای پايه دهم
شهروی
حق گو
با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
--- a.shahravi@mecp.ir
m.haghgoo@mecp.ir
٦ مسئول پايه یازدهم
معلم راهنمای پایه یازدهم
معلم راهنمای پایه یازدهم
معصومی نژاد
حيدری فروز
شعاعی
با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
--- sr.masouminejad@mecp.ir
a.heydari@mecp.ir
ah.shoaee@mecp.ir
٨ مسئول پايه پیش دانشگاهی حاج‌ابراهيمی با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
--- m.hajebrahimi@mecp.ir

خواهشمند است نسبت به رعايت نكات ذيل توجه لازم را مبذول فرماييد.
  • جهت انجام امور مالی (آقای احمدی) و امور دفتری (آقای طائبی) ساعت ٩ الی ١٢ روزهای (دو‌شنبه، چهار‌شنبه) مراجعه شود.
  • جهت تنظيم وقت ملاقات حضوری با مسئولین دبیرستان با روابط عمومی دبيرستان تماس گرفته شود.
آدرس ١: بزرگراه یادگار امام(ره) جنوب - بلوار شهید تیموری - نبش کوچه شهید عموزاده
آدرس ٢: خیابان آزادی - خ حبیب الله - بلوار شهید تیموری(به سمت یادگار) - نبش کوچه شهید عموزاده

دبيرستان مفيد