ارتباط با ما

باسمه تعالی

آدرس ١: بزرگراه یادگار امام(ره) جنوب - بلوار شهید تیموری - کوچه شهید عموزاده
آدرس ٢: خیابان آزادی - خ حبیب الله - بلوار شهید تیموری(به سمت یادگار) - نبش کوچه عموزاده

ساعات ملاقات كادر دبيرستان مفيد سال تحصيلی ٩٦-٩٥

رديف مسئوليت آقايان تلفنی حضوری تلفن مستقيم پيام گير پست الكترونيك
١ دفتر روابط عمومی بابايی همه روزه
ساعت ٦:٣٠ الی ١٨:٣٠
همه روزه
ساعت ٦:٣٠ الی ١٨:٣٠
٦٦٠٠٥٠٠١ ---
٢ مدير افصح با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
--- --- t.afsah@mecp.ir
٣ مدير آموزشی وصال --- --- --- a.vesal@mecp.ir
٤ معاونت اجرايی صادقی با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
--- m.sadeghee@mecp.ir
٥ مسئول پايه دهم
معلم راهنمای پايه دهم
معلم راهنمای پايه دهم
حاج‌ابراهيمی
حق گو
شهروی
با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
--- m.hajebrahimi@mecp.ir
m.haghgoo@mecp.ir
٦ مسئول پايه سوم حيدری فروز با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
--- a.heydari@mecp.ir
m.ahmadzade@mecp.ir
٧ مسئول پايه چهارم آقاخانی با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
با هماهنگی
دفتر روابط عمومی
--- m.aghakhani@mecp.ir


خواهشمند است نسبت به رعايت نكات ذيل توجه لازم را مبذول فرماييد.

  • حداكثر مدت تماس تلفنی ٥ دقيقه می باشد.
  • حداكثر مدت ملاقات حضوری ٢٠ دقيقه می باشد.
  • جهت انجام امور مالی (آقای احمدی) و امور دفتری (آقای طائبی) ساعت ٩ الی ١٢ روزهای (دو‌شنبه، چهار‌شنبه) مراجعه شود.
  • لطفاً برای تماس با مسئولين مدرسه از تلفن مستقيم استفاده نماييد و از تماس با روابط عمومی مدرسه خودداری نماييد.
  • جهت تنظيم وقت ملاقات با روابط عمومی دبيرستان تماس گرفته شود.
  • تلفن مستقيم اعضا كادر دارای پيغام‌گير است، لذا در صورت عدم حضور مسئول مربوطه پيغام بگذاريد، مسئولين مدرسه خود را متعهد می‌دانند كمتر از ٤٨ ساعت به پيغام تلفنی شما ترتيب اثر دهند.


دبيرستان مفيد