برنامه تغییر سال ٩٥-٩٤
برنامه تغییر دبیرستان مفید
(دوره دوم-منطقه2)
سال تحصیلی ٩٥-٩٤1. مقدمه
برنامه تغییر دبیرستان مفید براساس برنامه تغییر مجتمع آموزشی مفید و با استفاده از سه منبع ورود اطلاعات شکل گرفته است. همچنین در تدوین آن فرضیاتی که در بخش دوم به آنها اشاره خواهد شد، به عنوان مبانی حاکم بر نگرش تدوین کنندگان آن در نظر گرفته شده‌اند.
فرایند برنامه سازی این دبیرستان از اسفندماه سال 93 و پس از ابلاغ اسناد بالادستی برنامه ریزی از سوی مجتمع آموزشی آغاز شده و در پس از اعمال تصحیحات جلسه‌ی ارائه و هم اندیشی در ستاد مجتمع، به پایان خواهد رسید. در این مسیر زیرفرایندهای زیر انجام شده است:
جلسه‌ی "تبیین خطوط کلی برنامه‌ی تغییر" با حضور رییس مجتمع و مدیران ارشد دبیرستان (اعضای شوراهای سیاستگزاری و تصمیم گیری و بعضی مدعوین موثر)
برگزاری یک جلسه‌ی شورای اجرایی، سه جلسه‌ی شورای سیاستگزاری، سه جلسه‌ی "ستاد تدوین برنامه" و یک جلسه‌ی انجمن اولیا و مربیان دبیرستان برای تبیین و تحلیل نظرات دانش آموزان و اولیای ایشان.
برگزاری دو جلسه‌ی "ستاد تدوین برنامه"، یک جلسه با مجری طرح "مدرسه زندگی" و یک جلسه با مدیران دبیرستانهای مفید همراه با معاون مقطع مربوطه و مدیر منابع انسانی برای تبیین و تحلیل مولفه های مدرسه‌ی زندگی.
برگزاری سه جلسه‌ی "ستاد تدوین برنامه" برای نمره دهی به "وضعیت موجود" دبیرستان در قبال مولفه‌های مدرسه زندگی و نمره دهی در مورد "امکان پیاده سازی" این مولفه‌ها در سال آینده.
تدوین برنامه‌ی تغییر براساس اطلاعات ورودی
اظهار دیدگاه اعضای شورای سیاستگزاری دبیرستان
تدوین نهایی برنامه
برگزاری شش جلسه ستاد تدوین برنامه جهت بررسی ملاحظات اجرایی و تدوین "طرح اقدام" برنامه‌ی تغییر
ارائه‌ی طرح اقدام و تقویم اجرایی براساس زمان و مسئولیت درشورای اجرای و شورای سیاستگزاری دبیرستان دریافت نظرات و انجام جهت اصلاحات نهایی
برگزاری دو جلسه‌ی ستاد اجرای برنامه‌ی راهبردی دبیرستان برای انطباق برنامه با جدول مرجع اهداف برنامه راهبردی مجتمع
تعریف مسئولیت پایش برنامه و مستندسازی جهت اطمینان از اجرای صحیح برنامه

2. خلاصه فرضیات (نسخه اولیای دانش آموزان)
2-1. یادگیری تک حلقه و یادگیری دوحلقه
برنامه های تدوین شده در سالهای قبل همواره با این ایراد عمده روبرو بوده اند که بیشتر در جهت اصلاح فرایندها و بهبود کیفیت عملکرد تدوین شده‌اند، در حالی که شاید ما بیش از و پیش از آن نیاز به برنامه ای داشته باشیم که بر مبنای فرضیات جدیدی شکل گرفته اند و مسیر متفاوتی را دنبال می کنند. این ایده را می توان از جنبه های مختلفی مانند منحنی "چرخه‌ی عمر" سازمان مورد توجه قرار داد.

اما شاید بهترین روش در توصیف این ایده و نگاه در دهه‌ی هفتاد میلادی ارائه شد و بعد از آن مبنای بسیاری از نظریه‌ها و تئوری های یادگیری سازمانی و تغییر در سازمان قرار گرفت.

صاحبنظران در ارزیابی و اصلاح عملکرد هر سازمانی به دو چرخه اشاره می کنند. چرخه‌ی اول که در آن فرایندها تحلیل می شوند و با اصلاح آنها عملکرد جاری سازمان بهبود و ارتقا پیدا می کند اما سقف تغییر از سقف فرضیات اولیه‌ی موجود فراتر نمی رود و چرخه‌ی دوم که فرضیات اولیه‌ی موجود در سازمان را مورد سوال قرار می دهد و سعی در اصلاح آنها دارد. این کار بسیار دشوار و پیچیده است و آسیبهای زیادی متوجه آن است اما رویکرد و سوگیری کلی سازمان را ارتقا می دهد و چرخه‌ی عمر جدیدی در بالای چرخه‌ی عمر قبلی ایجاد می کند.
دبیرستان مفید برای تشکیل یک چرخه‌ی عمر جدید، نیازمند به فعال سازی چرخه‌ی دوم یادگیری است.
2-2. سبک برنامه نویسی– رابطه‌ی دانش و تلاش
به دو طریق می توان فعالیتهای سال تحصیلی آینده را در برنامه گنجاند: روش اول همان شکل مرسوم و درست برنامه ریزی است. یعنی اهداف کلی مشخص می شوند و پس از تبیین اهداف جزئی و سیاستها، فرایندها و فعالیتها همراه با مشخصات کلی آنها از جمله مسئول، بودجه، زمان و سنجه تعیین می گردد. نوع دیگری از برنامه ریزی در جهت ارتقای بهر‌ه‌وری و عملکرد سازمان وجود دارد. در این حالت براساس جمله‌ی معروف " اگر شما فرایندها را درست تعریف کنید و ورودی مناسبی داشته باشید، قطعاً می توانید از کیفیت خروجی مطمئن باشید." شما فرایندهای مناسب را بر مبنای دانش و تجربه‌ی سازمانی خود درست تعریف می کنید و منتظر می شوید تا خروجی مناسبی را دریافت نمایید. در این حالت تنها مشکل،لزوم وجود"تفکر سیستمی" است که سوگیری درست را در کلیت سازمان تضمین می‌نماید. وقتی اهداف متعدد هستند و فعالیتها پیچیده‌اند و نمی توان به راحتی ارتباط بین فعالیتها و اهداف را درست اندازه گرفت، (که البته در بهترین حالت هم کار دشواری است.) این روش برای شروع انتخاب مناسبی است. برای سنجش امکان یادگیری در یک سازمان، مفهومی به نام "ظرفیت جذب" معرفی می شود. برای ایجاد و افزایش ظرفیت جذب دو عامل مهم وجود دارد: تلاش و دانش پایه.
با ترکیب این دو یک ماتریس دو در دو ساخته می شود و چهار حالت متمایز پدید می آید:
- اگر سطح هر دو عنصر زیاد باشند، ظرفیت جذب بالا خواهد بود و یادگیری در سطح بالایی رخ خواهد داد.
- اگر هر دو عنصر در سطح پایینی باشند، ظرفیت جذب پایین خواهد بود و یادگیری رخ نخواهد داد.
- اگر پایه‌ی دانشی در سطح بالا و شدت تلاش کم باشد، سازمان به تدریج ظرفیت جذب خود را از دست خواهد داد و به سرعت به حالت دوم خواهد رسید.
- اگر پایه‌ی دانشی در سطح پایین باشد ولی شدت تلاش بالا باشد، ظرفیت جذب سازمان زیاد شده و به حالت اول می رسد.
نکته مهم اینست که برای نتیجه‌بخشی فعالیتها ما به یک حداقل دانش پایه نیاز داریم و از "هیچ" نمی توان با تلاش به ظرفیت جذب بالا دست پیدا کرد.
این موضوع را به شکل دیگری نیز می توان بیان نمود. با ترکیب دو عنصر شناخت و رفتار، ماتریسی پدید می آید که امکان یادگیری را با ترکیب این دو عنصر می سنجد. وقتی هر دو عنصر شناخت و رفتار در سطح بالایی وجود دارد، یادگیری رخ می دهد و هنگامی که هر دو در سطح پایینی قرار دارند، یادگیری رخ نمی دهد. اما اگر یکی در سطح بالایی باشد و دیگری در سطح پایین، آنگاه چهار حالت رخ می دهد:

- اگر شناخت در سطح بالایی باشد اما در آن جزمیت و تعصب وجود داشته باشد، سازمان به حالت عدم یادگیری باز می گردد اما اگر شناخت اولیه با تمایل به یادگیری در تجربه و تلاش دخیل گردد، سازمان به سمت یادگیری حرکت خواهد کرد.
- اگر رفتار و تلاش در حد بالایی باشد اما تغییر در رفتار به اجبار صورت گرفته باشد و در ادامه با شناخت و دانش همراه نشود، سازمان به حالت عدم یادگیری باز می گردد و اگر رفتار ارتقا یافته برمبنای تجربه شکل گرفته باشد و با تمایل به شناخت و کسب دانش همراه باشد، سازمان به سمت یادگیری حرکت خواهد کرد.
2-3. هسته عملیاتی: دبیران
بر اساس مدلی که از بخش‌های یک سازمان ارائه می‌شود، هر سازمان به طور کلی از پنج بخش مجزا تشکیل می‌گردد. هسته عملیاتی، که متشکل از متصدیانی است که انجام کار اصلی تولید فرآورده و دادن خدمات را به صورت مستقیم در سازمان بر عهده دارند و از طریق بخش میانی سازمان به راس راهبردی مرتبط می شوند. راس راهبردی شامل کسانی می شود که مسئولیت کلی سازمان را برعهده دارند و این افراد از راه زنجیره‌ی مدیران میانی که دارای اختیارات رسمی هستند، به هسته عملیاتی می پیوندند. ستاد تخصصی و ستاد پشتیبانی نیز در هر یک از دو سوی این مدل جای دارند. ستاد تخصصی شامل تحلیلگرانی است که بخشی از وظیفه‌ی استاندارد کردن را بر عهده دارند. همچنین وظیفه ستاد پشتیبانی، تامین خدمات غیر مستقیم همچون انجام امور اداری، امور مالی، رایزنی‌های قانونی و روابط عمومی است.
اهمیت هسته عملیاتی در این است که در تماس مستقیم با مشتریان قرار دارد و بخش اعظم نگرش مشتریان را نسبت به سازمان به واسطه رفتار و عملکرد خود شکل می دهد. به طور معمول در دبیرستان‌ مفید فرض بر این بوده است که این هسته شامل دو قسمت مجزا و تا حدی در ارتباط با یکدیگر می‌باشد:
1- دبیران که وظایف ایشان آشکار است و شامل کلیه‌ی فعالیتهای آموزشی است که در کلاس های درس شکل می گیرد و یا در منزل و در فضای مجازی و در ارتباط با آموزه های کلاسهای درس تعریف شده است. این بخش همچنین شامل دبیرانی که در خارج از برنامه مصوب آموزش و پرورش و در بستر فعالیتهای تکمیلی مشغول هستند نیز، می شود.
2- کارکنانی که در بخشهای مختلف دبیرستان مشغول به فعالیت هستند. از جمله بخش آموزش که شامل مسئول تایپ و تکثیر،کارپرداز آموزشی، مسئول کارگاه، مسئول کتابخانه، مسئول آزمایشگاهها، مسئول سنجش و ارزیابی است و بخش تربیت که شامل دستیاران معلمان راهنما و مربیان پرورشی است و بخش اجرایی شامل مسئول امور فنی،کارپرداز، سرایدار، ماموران نظافت، مسئول نظامت، روابط عمومی، مسئول امور دفتری، مسئول سالن ورزش، حسابدار است و همچنین بخش فناوری اطلاعات شامل مسئول پرتال، مسئول شبکه‌ی رایانه ها و برنامه نویس می‌باشد.
این تصور از هسته‌ی عملیاتی در دبیرستان مفید نادرست است.
ما اکنون باور داریم که هسته‌ی عملیاتی دبیرستان تنها شامل دبیران آن می شود. کلاس درس همانجایی است که در آن عمده‌ی فعالیت آموزش و هدایت دانش آموزان باید شکل بگیرد. دبیران مسئول تربیت، آموزش دانش و آموزش مهارتهایی هستند که محصلان نیازمند آن هستند و تدوین، اجرا، ارزیابی، اصلاح، جبران و تکمیل آن نیز برعهده‌ی ایشان است. مابقی بخش‌ها و دیگر همکاران شاغل در دبیرستان، تنها ایشان را حمایت و پشتیبانی می‌کنند.
2-4. پهنای باند برنامه استراتژیک
در تدوین استراتژی و یا شاید در لایه‌ی پایین‌تر، در تدوین برنامه‌ی سالانه‌ی یک سازمان بین دو شیوه از برنامه ریزی تناقض ظاهری وجود دارد. شیوه‌ی نخست تدوین کامل برنامه ها و پیش بینی همه‌ی جزییات برنامه از قبل و از ابتدا می باشد. این شیوه، دارای این امکان است که از اضافه کاری بیهوده و یا عدم توجه به بخشهایی از سازمان و یا بخشی از فعالیتها جلوگیری می‌کند. در این سبک برنامه ریزی مفاهیم و فعالیتهای غیر عقلانی از همان ابتدا پالایش شده، از برنامه جدا می‌شوند.
شیوه‌ی دیگر برنامه ریزی با توجه به تغییرات زیادی که از درون و خصوصاً از بیرون سازمان وارد می شود، ترجیح می دهد که پس از تبیین و تدوین کلیات و اهداف برنامه، تعریف فعالیتها را بنا بر شرایط و در طول مسیر انجام دهد. استدلال آن نیز اینست که در فضای عدم قطعیتی که با آن روبرو هستیم، تعیین همه چیز از ابتدا این اشکال و ایراد را دارد که انعطاف پذیری سازمان را در برابر وقایعی که در محیط بیرون (محیط آمر و فضای رقابت) رخ می دهد تا حد زیادی کاهش می دهد. این اتفاق موجب خروج از فضای رقابت و کندی و ناتوانی در تصمیم گیری‌ها می شود.
آنچه که پیشنهاد می شود اینست که این دو روش با یکدیگر ترکیب شوند. یعنی در هنگام تدوین برنامه در آغاز، مسیری با پهنای باند بالا پیش بینی شود که اهداف، سیاستها و فعالیتها را برای بازه زمانی پیش رو با امکان تغییر و تبدیل بالا تعریف نماید و این امکان را نیز در طول مسیر ایجاد کند که بتوان بنا بر شرایط و اتفاقاتی که رخ می دهد، در باند تعریف شده، مسیر را تغییر داد. این شاید الگوی مناسبی برای برنامه ریزی دبیرستان مفید در سال جاری تحصیلی باشد. یعنی با پذیرش یک برنامه مناسب با اهداف و سیاستهای دبیرستان و مجتمع، امکان تغییر مسیر به شکلی محدود و البته منطقی پیش بینی شود. برخورداری از یک برنامه‌ی صلب می تواند به اندازه‌ی خود "بی برنامگی" خطرناک باشد.
2-5. نگاه همه جانبه به اجزای برنامه
مجتمع مفید در حال یک بازنگری کلی در اهداف، سیاستها و فعالیتهای خود می باشد و اولین گام در این راه بازنگری اساسی در استراتژی مجتمع و بازتعریف آن می باشد. کاری که در دو سال گذشته صورت گرفته و هم اکنون در حال اجرای آن در مدارس مجتمع هستیم. استراتژی یک سازمان، مجموعه‌ی به هم پیوسته‌ای از اجزاء مرتبط است که امکان تفکیک و بخشی نگری و انتخاب جزئی در آن وجود ندارد. به استراتژی نگاه پروژه ای داشتن، نه تنها موجب اتلاف انرژی در دراز مدت است، بلکه می تواند خطرناک نیز باشد. اصطلاحاً از آن به عنوان توسعه‌ی کاریکاتوری نام برده می شود. (در ترسیم کاریکاتور چهره‌ی یک فرد، معمولاً یک جزء یا یک بخش از صورت او به شکل اغراق آمیزی بزرگتر از قسمتهای دیگر ترسیم می شود تا به نوعی توجه بیننده را به خود جلب کند.)
هنگامی که استراتژی جدید مجتمع مفید تدوین شد، در کنار آن پروژه های مهمی همچون مدرسه زندگی، یادگیری سازمان، مدیریت دانش و امثالهم نیز معرفی شدند تا با تبیین آنها کلیت استراتژی گویا شود. در این میان طبیعی ترین کار نیز این است که پروژه های مزبور یا حداقل مهمترین آنها عملیاتی شوند تا در وقت مناسب نتایج هر یک در جای خود مستقر گردد تا پازل استراتژی مجتمع کامل گردد.
مثلا با وجود اهمیت و تقدم مفهوم «مدرسه زندگی»، بدون ارتقای سطح یادگیری سازمانی و بدون ایجاد بستر مناسب برای مدیریت دانش در سازمان، مفهوم «مدرسه زندگی» به شکل مناسبی در دبیرستان پیاده سازی نخواهد شد. این مفهوم تنها وقتی لباس عینیت خواهد پوشید که مجریان آن افرادی فهیم، آموزش دیده، آگاه، توانا، علاقمند و کوشا باشند و ساختار، نظام آموزش، گروه سیاستگزاران، مدیران ارشد و دیگر اجزای دبیرستان برای اجرای آن آمادگی داشته باشند و در مسیر درستی به شکلی خودکار و خودخواسته هدایت شوند. یعنی این کار به نیروی اجرایی آماده و آزموده و معلم آماده و آزموده نیاز دارد و این امر تنها وقتی امکان پذیر خواهد بود که «ظرفیت یادگیری دبیرستان» ارتقا یابد و «نظام انتقال دانش» در آن تدوین و اجرا گردد.
مجتمع آموزشی مفید بر سه اصل مشارکت، علمانیت و شفافیت استوار است . ما براین باوریم که تربیت امری است مشارکتی. مشارکت معلمان برای طراحی فرآیندهای تربیتی و آموزشی به شکل فعال سازی گروه های آموزشی، مشارکت دانش آموزان در برنامه های مدرسه از طریق شوراهای دانش آموزی و مشارکت اولیا از طریق انجمن اولیا و مربیان.
در اصل علمانیت بر این باور هستیم که امر آموزش در محیط مدرسه و کلاس درس نیاز به آگاهی های تخصصی دارد و این امر زمانی محقق می شود که کارشناسان مربوطه در زمینه موضوع کاری خود برنامه ریزی کرده و برنامه را به شکل مناسبی اجرا نمایند. وجود گروه های آموزشی و جلسات دوره ای معلمان هر پایه بستری است برای توجه به اصل علمانیت.
2-6. شفافیت
اطلاع رسانی در مورد فعالیتها و رویدادهای دبیرستان به کلیه‌ی ذی نفعان از جمله دانش آموزان، اولیای دانش‌آموزان، دبیران و همکاران شاغل در دبیرستان، از جمله مسائلی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه مسئولان مجتمع آموزشی مفید و مدارس آن قرار گرفته است. اگرچه در این رابطه کم و بیش جدیت و تعهد مناسبی در میان افراد مجری دیده می شود اما یک موضوع در این میان مغفول مانده است که اطلاع رسانی شفاف در مورد آن به تنهایی دارای اهمیت بیشتری از مابقی مسائل است و آن اطلاع رسانی در مورد خود برنامه‌ی مراکز آموزشی به کلیه‌ی ذی نفعان موثر و درگیر می‌باشد.
همچنین لازم است در مورد تغییر رویکرد مجتمع آموزشی و اهداف راهبردی آن در لایه‌ی جزییات و تاثیری که بر فعالیتها و حتی نتایج حاصله (مثبت و منفی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت در پی خواهد داشت، به همکاران، دبیران، دانش آموزان، اولیای دانش آموزان و کلیه‌ی افراد موثری که با دقت روند تغییرات را در مجتمع آموزشی مفید دنبال می‌کنند، اطلاع رسانی کافی صورت پذیرد.
ما بر این باور هستیم که گردش صحیح اطلاعات می تواند ثمرات بسیار مفیدی برای امر تربیت داشته باشد و بر این اساس سعی ما براین است که برنامه ها و فعالیت های مدرسه را با ذی نفعان (دانش آموزان، اولیای دانش آموزان، همکاران و معلمان) در میان گذاشته شود و همگان از چگونگی اجرای برنامه آگاه شده و ناظر بر آن باشند.
2-7. اجزای مفهومی برنامه
در هر برنامه‌ی تغییر با اهدافی روبرو می شویم که لزوماً دارای مابه‌ازای عینی در بعد سخت افزاری و یا حتی بعضاً در بعد نرم افزاری نیستند. تمامی فعالیتهایی که تغییر در نگرش و دیدگاه افراد سازمان را نشانه رفته‌اند دارای چنین خصوصیتی هستند. بنابر آنچه در بخش 2-6 گفته شد، مهم است بدانیم که قبل از دستیابی به هر سطحی از تغییر در رفتار، نوعی تغییر در شناخت ضروری است. این تغییر معمولاً بسیار دشوار و بطئی صورت می پذیرد و بهره برداری از نتایج آن در کوتاه مدت ممکن نیست.
به هر تقدیر به هر نوعی از سبک جاری سازی تغییرات که پایبند باشیم، لازم است که نگرش افراد به تدریج تغییر نماید. به همین علت بعضی از جنبه های برنامه‌ی دبیرستان بیشتر دارای بعد مفهومی است تا بعد عملی و اجرایی.
2-8. مدرسه‌ی زندگی
شعار مدرسه زندگی، آموختن برای زیستن از طریق عمل است. مدرسه خود زندگی است و نه آماده شدن برای زندگی. تعلیم و تربیت به منزله رشد و متضمن تجربه است. یادگیری باید با توجه به علائق، رغبت ها و تفاوت های فردی انجام شود. در مدرسه زندگی هدف ها از پیش تعیین نمی شود، بلکه بنا به موقعیت و در حین عمل ظهور می‌یابد. محتوا نیز از پیش تعیین نمی شود، محتوای درسی و موقعیت های تربیتی به نحوی تدارک دیده می شوند که به پرورش مهارت های اجتماعی، مهارت حل مسأله، قوه خلاقیت و تفکر انتقادی منجر شود. درچنین مدرسه ای، محیط شاد و سازنده است. روش تدریس بر فعالیت دانش آموز مبتنی است و نقش معلم مدیریت کلاس درس نیست بلکه معلم، راهنما وهدایت کننده محیط یادگیری است و دانش آموز، محور جریان تربیتی است.

3. اطلاعات ورودی برنامه
3-1. اهداف راهبردی مجتمع اولین ورودی برنامه‌ی تغییر این دبیرستان در سال تحصیلی آینده است. این اهداف و سنجه های مربوطه عبارتند از:
منظر هدف استراتژیک سنجه
مالی مدیریت منابع تطبیق بودجه با عملکرد
درآمد از خدمات آموزشی، پژوهشی غیر شهریه‌ای
مدیریت هزینه هزینه پرسنلی به درآمد
هزینه مصرفی به درآمد
توسعه سرمایه گذاری مشارکت‌های منابع مالی جذب شده غیر شهریه ای
جامعه
خانواده و دانش‌آموز
افزایش رضایت
 دانش آموز و خانواده
تعداد اقدامات مبتنی بر تحلیل نظرات خانواده
تعداد نظرسنجی ها از اولیا
شاخص رضایت دانش آموز و خانواده
افزایش ارتباط
و مشارکت با خانواده
 جلسات انجمن
رویدادهای آموزشی با حضور اولیا
بهبود اطلاع رسانی
 به ذینفعان
تعداد اقدامات معرفی برنامه راهبردی و مدرسه زندگی
تعداد فعالیت ها و برنامه های
 مستند شده و قابل انتشار
تعداد برگزاری نمایشگاه‌های
 مربوط به مدرسه زندگی
فرایندها توسعه رویکرد مدرسه زندگی
 در مقاطع مختلف مفید
تعداد مقالات و مدارک تولید و مستند شده
دوره‌های آموزشی مرتبط با رویکرد
مدرسه زندگی (مخصوص همکاران)
تعداد اصلاح موارد عدم انطباق با مولفه‌های مدرسه زندگی
توسعه  برنامه‌ درسی‌ منطبق
 با مدرسه زندگی
طرح درس تولیدی متناسب با رویکرد
ارزشیابی متناسب با رویکرد
محیط یادگیری متناسب با رویکرد
توسعه مهارتهای
ارتباطی بین‌المللی
درصد دانش آموزان رسیده به هدف
مشخص شده در آموزش زبان انگلیسی
پروژه‌های بین‌المللی اجرا شده
تعداد مستندات تولیدی به زبان انگلیسی
ارتقای بسترهای یادگیری زبان عربی
ارتقا عمق بخشی و هدفمندسازی
 تربیت دینی در مدارس
اجرای فرایندهای منطبق بر تربیت دینی
ارتقای بسترهای یادگیری زبان عربی
سرمایه‌های انسانی
 اطلاعاتی، سازمانی
ارتقای مدیریت منابع انسانی

TBD

ارتقای یادگیرندگی در سازمان نفرساعت یادگیری
افزایش مشارکت کارکنان
و معلمان در تصمیم سازی ها
جلسات شورای تصمیم سازی
تعداد جلسات پایه
میزان مشارکت ادراک شده توسط دبیران و کارکنان
توسعه مدیریت دانش دانش تولید شده
توسعه رهبری تخقق استراتژی
ارتقای ICT نسبت فرایندهای IT basedبه کل

3-2. نظرسنجی اخذ شده از دانش آموزان و اولیای ایشان دومین ورودی این برنامه است.
نتایج این نظرسنجی توسط دفتر سنجش و ارزیابی مجتمع آموزشی مفید تحلیل شده و نقاط ضعف و قوت دبیرستان از دیدگاه دانش آموزان و اولیای ایشان مشخص شده است.
مواردی از نظرسنجی دانش آموزان و یا اولیای ایشان مدنظر قرار گرفته است که امتیاز کسب شده از میانگین دبیرستانها پایین‌تر است و یا اینکه نمره‌ی اخذ شده از 600 کمتر می‌باشد.
3-3. عناصر و مولفه های "مدرسه زندگی"
در سند تهیه شده در ستاد تخصصی مجتمع آموزشی مفید، عناصری که مفهوم "مدرسه زندگی" را تشکیل می دهند معرفی شده اند. این عناصر هم اکنون در دبستان های مجتمع آموزشی مفید طراحی و اجرا می شود. دبیرستان مفید برای ایجاد بستر مناسب و اصلاح روش ها، پیشاپیش مطالعه‌ی این رویکرد را در برنامه‌ی خود قرار داده تا با آمادگی مناسب برای آینده شرایط لازم را جهت پیاده سازی عناصر و مولفه های مدرسه زندگی مهیا سازد.