پيش ثبت نام ميان پايه سال تحصيلی ٩٨-١٣٩٧
اطلاعات پیش ثبت نام میان پایه در زمان مقتضی اعلام خواهد شد