پيش ثبت نام ميان پايه سال تحصيلی ٩٧-١٣٩٦
آقایان امیرعلی امیدی زاده و امیرحسین سهرابی در آزمون ورودی بین پایه ای دبیرستان مفید پذیرفته شدند.
جهت ادامه فرآیند پذیرش، از طرف دبیرستان مفید با ایشان گرفته خواهد شد.