معرفی اعضای انجمن
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در انجمن شغل مدرک تحصیلی شماره همراه روز و ساعت تماس آدرس الکترونیکی عضو منتخب نام و نام خانوادگی دانش آموز پایه/ رشته
1 سرکار خانم جبل عاملی نایب رئیس انجمن استاد دانشگاه دکترا 09121038459 از ساعت 17 به بعد Fameli@ut.ac.ir محمد پارسا علی مددی دهم ریاضی
2 سرکار خانم محمّدی عضو انجمن معاونت کیفیت لیسانس 09123756744 از ساعت 17 به بعد Mohammadi@sqzehpouyesh.com دانیال آتش بیز دهم ریاضی
3 آقای علی پورنقی رئیس انجمن پژوهشگر
عضوهیات علمی
دکترای مدیریت رسانه 09121261476 روزهای فرد تمام وقت Pournaghi.a@gmail.com مهدی پورنقی یازدهم ریاضی
4 آقای امید مهرابی عضو انجمن کارمند دکترا 09123387687 صبح ها 6 الی 8 و تلگرام Omehrabi@gmail.com علی مهرابی یازدهم ریاضی
5 خانم صدرطباطبایی عضو انجمن روانشناس کارشناسی ارشد 09305805702 شنبه - یکشنبه
8 تا 14
sadrtabatabaee@gmail.com سیدمحمدصالح حاجی میرزایی دوازدهم ریاضی
6 آقای ابراهیم اصلانی عضو انجمن دبیر بازنشسته فوق لیسانس 09122440697 یکشنبه و دوشنبه 14 Ebrahimaslani.edu@gmail.com محمدامین اصلانی دوازدهم ریاضی