معرفی اعضای انجمن
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در انجمن شغل مدرک تحصیلی شماره همراه روز و ساعت تماس آدرس الکترونیکی عضو منتخب نام و نام خانوادگی دانش آموز پایه/ رشته
1 خانم کبیری زاده عضو انجمن خانه دار لیسانس شیمی 09124257585 سه شنبه و
چهارشنبه
ساعت 17 به بعد
Kabirizadeh123@yahoo.com محمدصادق بیرجندی دهم تجربی
2 آقای علی پورنقی رئیس انجمن پژوهشگر
عضوهیات علمی
دکترای مدیریت رسانه 09121261476 تمام وقت Pournaghi.a@gmail.com مهدی پورنقی دهم ریاضی
3 خانم خوبانی عضو انجمن دبیر لیسانس حقوق
حرفه وفن
09126058824 یکشنبه 18 به بعد
دوشنبه 10 تا 22
Mina.khoubani@gmail.com متین فروزان دهم ریاضی
4 خانم صدرطباطبایی نایب رئیس انجمن روانشناس کارشناسی ارشد 09305805702 شنبه - یکشنبه
8 تا 14
sadrtabatabaee@gmail.com سیدمحمدصالح حاجی میرزایی یازدهم تجربی
5 آقای حسینی عضو انجمن استاد دانشگاه Phd توکسیکولوژی
و فارماکولوژی
09123860784 هر روز 14 الی 18 rhosseini@tums.ac.ir سید عرفان حسینی یازدهم ریاضی
6 آقای غلامرضا عبائیانی عضو انجمن هیات علمی پژوهشگاه دکترای الکترونیک 09122388372 هر روز gabaeiani@yahoo.com محمد عبائیانی یازدهم ریاضی
7 آقای حمیدرضا ملارمضانی عضو انجمن دبیر کارشناسی 09121721507 بعدازظهر
روزهای فرد
hrmramezani@yahoo.com سعید ملارمضانی چهارم تجربی
8 آقای حمید دهقان نیری عضو انجمن مدیرامور فنی بین الملل
صداوسیما
كارشناسی ارشد 09125463834 دوشنبه 16 الی 18 itaff@yahoo.com اميرحسين دهقان نیری چهارم ریاضی
9 آقای سید رضا میرقاسمی عضو انجمن مدیر مدرسه كارشناسی ارشد 09122766322 66020025 پیغام گیر SR.Mirghasemi@mecp.ir عباس میرقاسمی چهارم ریاضی