اعلام نتایج آزمون ورودی ميان پايه سال تحصيلی ٩٨-١٣٩٧
نتیجه آزمون
کد ملی: *
نام نام خانوادگی
کد ملی رشته
نتیجه
ملاحظات