معرفی اعضا
کلاس نمایندگان در شورا
یازدهم الف متین اسماعیل زاده ، ابوالفضل بختیاری
یازدهم ب علیرضا آزادی ، سید علیرضا هاشمی زاده
یازدهم ج مهدی طالبی ، عرفان قنبری
یازدهم تجربی محمد فراز عبدالله زاده ، احسان صفایی