معرفی اعضا
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در انجمن
1 جناب آقای علی پورنقی رئیس انجمن
2 سرکار خانم حاتمی نایب رئیس انجمن
3 سرکار خانم حسن پور دبیر انجمن