معرفی
تورج افصح
مدير دبيرستان، دبیر سواد رسانه ای پایه دهم، دبیر تاریخ پایه سوم
محمدرضا حشمتي
مشاور مدیر - مسئول آموزش خانواده
رضا شرافتی
مشاور مدیر، مسئول مستندسازی، دبير جغرافی ایران و استان پایه دهم
ملاقات
ملاقات حضوری مدير : دوشنبه ساعت ١٤ الی ١٦