شورای سیاست گذاری دبیرستان
تورج افصح
مدير دبيرستان، دبیر سواد رسانه ای پایه دهم، دبیر تاریخ پایه سوم
محمدرضا حشمتي
مشاور مدیر - مسئول آموزش خانواده
احمد عباسی
مشاور مدیر
منصور آقاخانی
معلم راهنمای پیش دانشگاهی، دبير هندسه (تحليلی) پايه چهارم
علی اصغر حیدری فروز
معلم راهنمای پايه سوم، دبیر تعليمات دينی پایه سوم، دبیر هندسه پایه دهم
مرتضی حاج ابراهيمی
معلم راهنمای پایه دهم، دبیر مشاوره، ادبیات و زبان فارسی پايه دهم
علیرضا وصال
مدیر آموزش
محمد صادقی
معاون اجرایی