شورای سیاست گذاری دبیرستان
تورج افصح
مدير دبيرستان، فیزیک پیش دانشگاهی
مرتضی حاج ابراهيمی
مسئول پایه پیش دانشگاهی، دبیر ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی
علی شهروی
مسئول پایه دهم، دبير جبر پايه دهم
سید رضا معصومی نژاد
مسئول پایه یازدهم، دبیر فیزیک پایه یازدهم
علیرضا وصال
مدیر آموزش
محمد صادقی
معاون اجرایی