شورای سیاست گذاری دبیرستان
تورج افصح
مدير دبيرستان، دبیر سواد رسانه ای پایه دهم، دبیر تاریخ پایه سوم
محمدرضا حشمتي
مدیرمنابع انسانی و مسئول آموزش کارکنان
رضا شرافتی
مشاور مدیر، مسئول مستندسازی ومسئول اجرای برنامه راهبردی، دبير جغرافی ایران و استان پایه دهم
منصور آقاخانی
مسئول پایه چهارم، دبير هندسه (تحليلی) پايه چهارم
علی اصغر حیدری فروز
مسئول پايه سوم، دبیر تعليمات دينی پایه سوم، دبیر هندسه پایه دهم
مرتضی حاج ابراهيمی
مسئول پایه دهم، دبیر مشاوره، ادبیات و زبان فارسی پايه دهم