شورای سیاست گذاری دبیرستان
تورج افصح
مدير دبيرستان، فیزیک پایه دوازدهم
مرتضی حاج ابراهيمی
مسئول پایه دوازدهم، دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه دوازدهم
علی شهروی
مسئول پایه دهم، دبير جبر پايه دهم
سید رضا معصومی نژاد
مسئول پایه یازدهم، دبیر فیزیک پایه یازدهم
علیرضا وصال
مدیر آموزش
محمد صادقی
معاون اجرایی