شورای سیاست گذاری دبیرستان
تورج افصح
مدير دبيرستان، دبیر سواد رسانه ای پایه دهم، تاریخ پایه سوم و فیزیک پیش دانشگاهی
محمدرضا حشمتي
مشاور مدیر - مسئول آموزش خانواده
احمد عباسی
مشاور مدیر، دبیر شیمی پایه سوم و پیش دانشگاهی
منصور آقاخانی
معلم راهنمای پیش دانشگاهی، دبير هندسه (تحليلی) پايه چهارم ، سواد رسانه ای دهم و تاریخ پایه سوم
علی اصغر حیدری فروز
معلم راهنمای پايه سوم، دبیر تعليمات دينی پایه سوم، دبیر هندسه پایه دهم
مرتضی حاج ابراهيمی
معلم راهنمای پایه دهم، دبیر مشاوره، ادبیات و زبان فارسی پايه دهم
علیرضا وصال
مدیر آموزش
محمد صادقی
معاون اجرایی