شورای اجرايی دبیرستان
تورج افصح
مدير دبيرستان، دبیر سواد رسانه ای پایه دهم، دبیر تاریخ پایه سوم
رضا شرافتی
مشاور مدیر، مسئول مستندسازی ومسئول اجرای برنامه راهبردی، دبير جغرافی ایران و استان پایه دهم
محمد صادقی
معاون پشتیبانی
آرمان صوفیانی
مدير فناوری اطلاعات
علیرضا وصال
مدیر آموزش
منصور آقاخانی
مسئول پایه چهارم، دبير هندسه (تحليلی) پايه چهارم
مصطفی حقگو
معلم راهنمای پايه دهم، دبیر تربیت بدنی١ پایه دهم