شورای اجرايی دبیرستان
تورج افصح
مدير دبيرستان، فیزیک پایه دوازدهم
علیرضا وصال
مدیر آموزش
محمد صادقی
معاون اجرایی
رضا شرافتی
مدیر دروس، مسئول مستندسازی، دبیر جغرافیای ایران و استان پایه دهم
علی اصغر حیدری فروز
مشاور پايه دهم، مشاور پايه یازدهم، دبیر تعليمات دينی پایه یازدهم، دبیر هندسه پایه دهم
علیرضا رضائی نیا
معلم راهنمای پایه دوازدهم
امیرحسین شعاعی مداح
مشاور پایه یازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم
جواد حیدری
معلم راهنمای پایه دهم، مسئول پرورشی، دبیر قرآن و هنر پایه دهم
مصطفی حقگوی لسان
معلم راهنمای پايه دهم، دبیر تربیت بدنی پایه دهم
آرمان صوفیانی
مسئول فناوری اطلاعات، دبیر قرآن پایه دهم