شورای اجرايی دبیرستان
تورج افصح
مدير دبيرستان، دبیر سواد رسانه ای پایه دهم، تاریخ پایه سوم و فیزیک پیش دانشگاهی
رضا شرافتی
مشاور مدیر، مسئول مستندسازی، دبير جغرافی ایران و استان پایه دهم
علیرضا وصال
مدیر آموزش
محمد صادقی
معاون اجرایی
علریضا رضائی نیا
معلم راهنمای پیش دانشگاهی
امیرحسین شعاعی
معلم راهنمای پایه سوم
مصطفی حقگو
معلم راهنمای پايه دهم، دبیر تربیت بدنی١ پایه دهم
آرمان صوفیانی
مسئول بخش فناوری اطلاعات