شورای اجرايی دبیرستان
تورج افصح
مدير دبيرستان، تاریخ پایه یازدهم و فیزیک پیش دانشگاهی
رضا شرافتی
مسئول مستندسازی، دبیر جغرافیای ایران و استان پایه دهم
علی اصغر حیدری فروز
معلم راهنمای پايه دهم، معلم راهنمای پايه یازدهم، دبیر تعليمات دينی پایه یازدهم، دبیر هندسه پایه دهم
علیرضا وصال
مدیر آموزش
محمد صادقی
معاون اجرایی
علریضا رضائی نیا
معلم راهنمای پیش دانشگاهی
امیرحسین شعاعی
معلم راهنمای پایه یازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم
جواد حیدری
معلم راهنمای پایه دهم، مسئول پرورشی، دبیر قرآن و هنر پایه دهم
مصطفی حقگوی لسان
معلم راهنمای پايه دهم، دبیر تربیت بدنی پایه دهم
آرمان صوفیانی
مسئول فناوری اطلاعات، دبیر قرآن پایه دهم