معرفی
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در انجمن پایه/ رشته
1 خانم کبیری زاده عضو انجمن دهم تجربی
2 آقای علی پورنقی رئیس انجمن دهم ریاضی
3 خانم خوبانی عضو انجمن دهم ریاضی
4 خانم صدرطباطبایی نایب رئیس انجمن یازدهم تجربی
5 آقای حسینی عضو انجمن یازدهم ریاضی
6 آقای غلامرضا عبائیانی عضو انجمن یازدهم ریاضی
7 آقای حمیدرضا ملارمضانی عضو انجمن چهارم تجربی
8 آقای حمید دهقان نیری عضو انجمن چهارم ریاضی
9 آقای سید رضا میرقاسمی عضو انجمن چهارم ریاضی