معرفی
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در انجمن پایه/ رشته
1 سرکار خانم جبل عاملی نایب رئیس دهم ریاضی
2 سرکار خانم محمّدی عضو دهم ریاضی
3 آقای علی پورنقی رئیس انجمن یازدهم ریاضی
4 آقای امید مهرابی عضو یازدهم ریاضی
5 سرکارخانم صدرطباطبایی عضو چهارم ریاضی
6 آقای ابراهیم اصلانی عضو چهارم ریاضی