نمايش خبر
1395/02/30

کسب رتبه برتر توسط دانش آموزان دبیرستان مفید در هفتمین جشنواره کشوری نانو

هفتمین جشنواره کشوری نانو در شهر نور استان مازندران برگزار شد.
تعداد ١٤ نفر از ذانش آموزان به این جشنواره دعوت شدند که دانش آموزان فداکار، نائینی، رزاقی و امینی حائز رتبه برتر در این جشنواره شدند.