نمايش خبر
1395/06/07

راهيابی امیرحسین زارعی به مرحله کشوری هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی


آقای امیرحسین زارعی دانش آموز دبیرستان مفید موفق به راهیابی به مرحله کشوری هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی در رشته کامپیوتر شدند.