نمايش خبر
1395/12/24

برنامه اردوی علمی نوروز ٩٦ دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان مفید


مرحله اول
اردوی علمی در مرحله اول از تاریخ 26 اسفند 1395 الی 28 اسفند 1395 همه روز از ساعت 7:30 شروع و تا ساعت 20:45 برگزار خواهد شد.
و در تاریخ 29 اسفند 1395 طبق روال شروع و ساعت 19:00 به پایان خواهد رسید.

مرحله دوم
اردوی علمی در مرحله دوم از تاریخ 2 فروردین 1396 الی 8 فروردین 1396 همه روزه از ساعت 7:30 شروع شده و تا ساعت 21:30 برگزار خواهد شد.
و در تاریخ 9 فروردین 1396 برنامه طبق روال شروع و در ساعت 18:00 به اتمام خواهد رسید.