نمايش خبر
1395/11/08

قهرمانی تیم هندبال مدرسه در فینال مسابقات مدارس منطقه ٢

تیم هندبال دانش آموزان دبیرستان مفید منطقه2 موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات متطقه ای گردید.

کسب مقام قهرمانی مسابقات هندبال منطقه 2