نمايش خبر
1395/10/10

مسابقه ساخت و استفاده منجنیق

دانش آموزان پایه سوم دبیرستان مفید روز شنبه 9 بهم 1395 از شرکت سایپا بازدید کردند.