نمايش خبر
1396/04/24

راه یافتن ٢ تیم از دانش آموزان دبیرستان مفید به مرحله کشوری پژوهش نانو


پروژه : افزایش بازده پاکسازی نفت از سطح دریا به کمک بهبود نانو کامپوزیت مغناطیسی
دانش آموزان : امیرحسین کهت نارویی، متین نادی، سینا مصباح پور

پروژه : ساخت نانو سیال خنک کننده و ضدیخ بر پایه سیلیس و کرابلانس مولکولی
دانش آموزان : محمدرضا هروی، متین نجات بخش

این موفقیت را به این عزیزان و دبیران محترمشان آقایان بابایی، شوکتی و زارع تبریک عرض نموده و آرزومند موفقیت در مرحله کشوری برایشان هستیم.