نمايش خبر
1396/07/28

سخنرانی علمی فرهنگی ویژه دانش آموزان دبیرستان مفید با حضور دکتر حامد شکوری

این هفته : دکتر حامد شکوری
  • فارغ التحصیل دوره ٢ دبیرستان مفید
  • کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق دانشگاه شریف
  • دکترای مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • UBC در دانشگاه IRSE استاد مدعو موسسه
  • عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه شاهد
  • مسئول راه اندازی گرایش سیستم های انرژی مهندسی صنایع در دانشگاه تهران
  • معاون پژوهشی گروه صنایع دانشگاه تهران
  • عضو هیئت علمی گروه صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران
زمان : دوشنبه اول آبان ١٣٩٦ ساعت 1٢:٣٠
مکان : سالن اجتماعات دبیرستان