نمايش خبر
1397/07/10

پنجمین جلسه شورای دانش آموزی پایه یازدهم

عناوین مورد بحث در پنجمین جلسه شورای دانش آموزی پایه یازدهم یکشنبه مورخ ۸ مهر :

🚫 غایب جلسه: آقای صفایی

✅ بررسی اساسنامه خیریه: مجمع عمومی‌ سه شنبه ساعت ۱۲:۲۰ برگزار می شود. داوطلبین به مسؤلان مربوطه مراجعه کنند.

✅ بررسی نوبت های بازی: پیشنهاد های گفته شده مطرح و در دست پیگیری قرار گرفتند.

✅ اردو اردوگاهی ۴شنبه و ۵شنبه ۲۵ و ۲۶ مهر: مکان و زمان اردو مشخص شده اند و کار های نهایی درحال پیگیری می باشد.

✅ الگوی مطالعاتی: الگوی درسی پیشنهادی کلاس ها (با توجه به برنامه های درسی متفاوت) توسط مسؤل کلاسی و اعضای شورای هر کلاس ارائه خواهند شد.

✅ جلسه هفتگی: زمان و مکان جلسه توسط مسؤلان مربوطه در دست پیگیری قرار گرفت.