نمايش خبر
1398/02/07

ساعات کلاس درسی در ماه مبارک رمضان

٨:١٥ – ٧:٢٥ زنگ ١
٨:٢٥ – ٨:١٥ زنگ تفریح
٩:١٥ – ٨:٢٥ زنگ ٢
٩:٢٥ – ٩:١٥ زنگ تفریح
١٠:١٥ – ٩:٢٥ زنگ ٣
١٠:٢٥ – ١٠:١٥ زنگ تفریح
١١:١٥ – ١٠:٢٥ زنگ ٤
١١:٢٥ – ١١:١٥ زنگ تفریح
١٢:١٥ – ١١:٢٥ زنگ ٥
١٢:٢٥ – ١٢:١٥ زنگ تفریح
١٣:١٥ – ١٢:٢٥ زنگ ٦