نمايش خبر
1398/04/09

نکاتی در مورد کلاس شهروند الکترونیک و قلم زنی پایگاه تابستانی پایه دهم (ورودی جدید)

- کلاس «شهروند الکترونیک» به کلاسهای مهارتی اضافه شده است. دانش آموزانی که متقاضی این کلاس هستند حداکثر تا سه شنبه ۱۰ صبح این کلاس را جایگزین یکی از اولویتهای خود نمایند (بقیه اولویت ها را تغییر ندهند) و به آدرس ar.vesal@mecp.ir ارسال نمایند.
- همچنین لازم است توضیح داده شود که کلاس (قلم زنی)، کار قلم زنی روی کاغذ و مقوا بوده و کار روی فلز نمی باشد.