معرفی
علی اصغر حیدری فروز
مسئول پايه سوم، دبیر تعليمات دينی پایه سوم، دبیر هندسه پایه دهم
حسن سنگانیان
معلم راهنمای پایه سوم
ملاقات ها
با هماهنگی دفتر روابط عمومی
تابلوی اعلانات