معرفی
احمد عباسی
مسئول پايه تجربی، دبير شیمی و آزمایشگاه پايه سوم
ابراهيم مقتصدی
معلم راهنمای پایه سوم و چهارم تجربی
ملاقات ها
با هماهنگی دفتر روابط عمومی
تابلوی اعلانات