معرفی
مرتضی حاج ابراهيمی
مسئول پایه دوازدهم، دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه دوازدهم
جواد حیدری
معلم راهنمای پایه دهم، مسئول پرورشی، دبیر قرآن و هنر پایه دهم
فلاحیان
دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه دهم
محمد تابش
دبیر هنر پایه دهم
شعبانی
دبیر هنر پایه دهم
فرج الله فکوری
دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه یازدهم
فايل های درسی