معرفی
احمد قرایی
دبير عربی پايه دهم
سید مرتضی رضوی
مشاور مذهبی پایه یازدهم، دبیر عربی پایه یازدهم
پدرام عليمرادی
دبیر عربی پایه دوازدهم
فايل های درسی