معرفی
محمدرضا معدن نژاد
مدیر زبان انگلیسی، مسئول گروه زبان انگليسی، دبیر انگلیسی پایه دوازدهم
البرز جالینوس نیا
دبیر زبان انگلیسی پایه دهم
علی شیرمحمدعلی
دبیر زبان انگلیسی پایه دهم
احمد صادق پور
دبیر زبان انگلیسی پایه دهم
محمدعلی حاجی محمدی
دبیر زبان انگلیسی پایه یازدهم
شهریار قربانی
دبیر زبان انگیسی پایه یازدهم
رضا ترکمان
دبیر زبان انگلیسی پایه یازدهم
فايل های درسی