معرفی
محمدرضا معدن نژاد
مسئول گروه زبان انگليسی، دبير زبان انگليسی پايه سوم
امیر داوودی
دبیر زبان انگلیسی پایه دهم
علی شیرمحمدعلی
دبیر زبان انگلیسی پایه دهم
ناصر عظیمی
دبیر زبان انگلیسی پایه سوم
وحيد شیر محمدعلی
دبير زبان انگلیسی پايه سوم
فايل های درسی