معرفی
تورج افصح
مدير دبيرستان، فیزیک پایه دوازدهم
سید رضا معصومی نژاد
مسئول پایه یازدهم، دبیر فیزیک پایه یازدهم
محمد حسینی فرد
معلم راهنمای پایه دهم، دبیر فيزيک پایه دهم
محمدرضا خوش سیما
دبير فيزيک پایه دوازدهم
فايل های درسی
انجمن فيزيک