معرفی
تورج افصح
مدير دبيرستان، دبیر سواد رسانه ای پایه دهم، تاریخ پایه سوم و فیزیک پیش دانشگاهی
محمد حسینی فرد
دبیر فيزيک پایه دهم
محمدرضا خوش سیما
دبير فيزيک پايه سوم و پیش دانشگاهی
فايل های درسی
انجمن فيزيک