معرفی
تورج افصح
مدير دبيرستان، فیزیک پیش دانشگاهی
سید رضا معصومی نژاد
مسئول پایه یازدهم، دبیر فیزیک پایه یازدهم
محمد حسینی فرد
معلم راهنمای پایه دهم، دبیر فيزيک پایه دهم
محمدرضا خوش سیما
دبير فيزيک پیش دانشگاهی
فايل های درسی
انجمن فيزيک