معرفی
امیرحسین شعاعی مداح
مشاور پایه یازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم
آرش بابایی
معلم راهنمای پایه دهم، دبير پژوهش نانو و شيمی، دبير شيمی پايه دهم
محمدرضا رکن الدینی
دبير شيمی پایه دوازدهم
فايل های درسی