معرفی
احمد عباسی
مشاور مدیر، دبیر شیمی پایه سوم و پیش دانشگاهی
آرش بابایی
مسئول گروه شيمی، دبير پژوهش نانو و شيمی، دبير شيمی پايه دهم
محمدرضا رکن الدینی
دبير شيمی پايه پیش دانشگاهی
فايل های درسی