معرفی
سید محسن مدرسی
دبیر زیست پایه دهم
محمدعلی امینی راد
دبیر زیست پایه یازدهم
علی پناهی شائق
دبیر زیست شناسی پایه دوازدهم
فايل های درسی