معرفی
منصور آقاخانی
معلم راهنمای پیش دانشگاهی، دبير هندسه (تحليلی) پايه چهارم ، سواد رسانه ای دهم و تاریخ پایه سوم
علی اصغر حیدری فروز
معلم راهنمای پايه سوم، دبیر تعليمات دينی پایه سوم، دبیر هندسه پایه دهم
اميرمنصور بابايی
دبير هندسه پايه سوم
فايل های درسی