معرفی
علی اصغر حیدری فروز
معلم راهنمای پايه یازدهم، دبیر تعليمات دينی پایه یازدهم، دبیر هندسه پایه دهم
سيد رضا ميرقاسمي
دبیر تعلیمات دینی پایه دهم
جواد حیدری
مسئول پرورشی، دبیر قرآن و هنر پایه دهم
آرمان صوفیانی
مسئول فناوری اطلاعات، دبیر قرآن پایه دهم
سید حسن غفوری
دبیر قرآن پایه دهم
محمدحسین حدادزاده
دبیر قرآن پایه دهم
داوود کریمی
دبیر قرآن پایه دهم
علی تفتی
دبیر دینی پیش دانشگاهی
فايل های درسی