معرفی
علی اصغر حیدری فروز
مشاور پايه دهم، مشاور پايه یازدهم، دبیر تعليمات دينی پایه یازدهم، دبیر هندسه پایه دهم
سيد رضا ميرقاسمي
دبیر تعلیمات دینی پایه دهم
جواد حیدری
معلم راهنمای پایه دهم، مسئول پرورشی، دبیر قرآن و هنر پایه دهم
آرمان صوفیانی
مسئول فناوری اطلاعات، دبیر قرآن پایه دهم
سید حسن غفوری
دبیر قرآن پایه دهم
محمدحسین حدادزاده
دبیر قرآن پایه دهم
داوود کریمی
دبیر قرآن پایه دهم
طباطبایی
دبیر اخلاق پایه یازدهم
علی تفتی
دبیر دینی پایه دوازدهم
فايل های درسی