معرفی
تورج افصح
مدير دبيرستان، تاریخ پایه یازدهم و فیزیک پیش دانشگاهی
رضا شرافتی
مسئول مستندسازی، دبیر جغرافیای ایران و استان پایه دهم
محمدرضا محمد هاشمی
دبیر زمین شناسی پایه یازدهم
فايل های درسی