معرفی
تورج افصح
مدير دبيرستان، دبیر سواد رسانه ای پایه دهم، تاریخ پایه سوم و فیزیک پیش دانشگاهی
منصور آقاخانی
معلم راهنمای پیش دانشگاهی، دبير هندسه (تحليلی) پايه چهارم ، سواد رسانه ای دهم و تاریخ پایه سوم
رضا شرافتی
مشاور مدیر، مسئول مستندسازی، دبير جغرافی ایران و استان پایه دهم
محمدرضا محمد هاشمی
دبير زمین شناسی پايه سوم تجربی
فايل های درسی