معرفی
تورج افصح
مدير دبيرستان، فیزیک پایه دوازدهم
رضا شرافتی
مدیر دروس، مسئول مستندسازی، دبیر جغرافیای ایران و استان پایه دهم
سید جواد یوسف بیک
دبیر سواد رسانه ای پایه یازدهم
علی ریاحی
دبیر انسان و محیط زیست پایه یازدهم
فايل های درسی